PROPISI

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU JU OŠ »VELEŠIĆKI HEROJI« SARAJEVO


Sarajevo, 13.3.2024. godine

pdf dokument

ETIČKO KODEKS JU OŠ »VELEŠIĆKI HEROJI« SARAJEVO


Sarajevo, 24. 1. 2024. godine

pdf dokument

PRAVILNIK O RADU JU OŠ »VELEŠIĆKI HEROJI« SARAJEVO (prečišćeni tekst)


Sarajevo, 30.11.2023. godine

pdf dokument

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA


Sarajevo, 30.11.2023. godine

pdf dokument

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADU JU OŠ "VELEŠIĆKI HEROJI“ SARAJEVO


Sarajevo, 28.9.2023. godine

pdf dokument


INTERNI AKT O ZAŠTITI NA RADU JU OŠ "VELEŠIĆKI HEROJI“ SARAJEVO


Sarajevo, 1.9.2023. godine

pdf dokument


PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU JU OŠ "VELEŠIĆKI HEROJI“ SARAJEVO


Sarajevo, 30.5.2023. godine

pdf dokument


PRAVILA ŠKOLSKE ISHRANE JU OŠ „Velešićki heroji“ Sarajevo


Sarajevo, 30.5.2023. godine

pdf dokument


Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova


Sarajevo, 28.4.2023. godine

pdf dokument


Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 13.10.2022. godine

pdf dokument


Pravilnik o radu JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 19.8.2022. godine

pdf dokument


Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju


Sarajevo, 29.9.2022. godine

pdf dokument


Poslovnik o radu Konkursne komisije


Sarajevo, 6.6.2022. godine

pdf dokument


Poslovnik o radu školskog odbora


Sarajevo, 9.2.2022. godine

pdf dokument


Pravilnik o kućnom redu sa etičkom kodeksom JU OŠ "Velešićki heroji" (prečišćeni tekst)


Sarajevo, 31.12.2021. godine

pdf dokument


Pravilnik o sukobu interesa JU OŠ "Velešićki heroji" ne


Sarajevo, 29.12.2021. godi

pdf dokument


Pravilnik o radu školske biblioteke JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 15.11.2021. godine

pdf dokument


Pravilnik o protivpožarnoj zaštiti i obezbjeđenju objekta


Sarajevo, 15.11.2021. godine

pdf dokument


Pravilnik o video nadzornom sistemu JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 15.11.2021. godine

pdf dokument


Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 14.11.2019. godine

pdf dokument


Plan sigurnosti ličnih podataka JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 4.5.2017. godine

pdf dokument


Pravila o dopunama pravila škole


Sarajevo, 10.5.2016. godine

pdf dokument


Pravila škole JU OŠ "Velešićki heroji"


Sarajevo, 19.1.2016. godine

pdf dokument


Poslovnik o radu školskog odbora


Sarajevo, 24.2.2005. godine

pdf dokument


Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke


Sarajevo, ...............

pdf dokument
O ŠKOLI

Osnovna škola „Velešićki heroji“ sagrađena je 1998. godine. Radovi na izgradnji škole započeli su 24.8.1996. godine.
Osnivač škole je Općina Novo Sarajevo. Upisana u registar škola br. 05-610-43/98. Registrirana je kod Kantonalnog suda Sarajevo broj rješenja: UF/I 2681/96 od 1.12.1998. godine. Registarski broj subjekta upisa: 2-14.